Neil Diamond

Neil Diamond_1969_Touching You, Touching Me