Neil Diamond

You Got To Me (Live At Kansas Coliseum / 1993)